by pet

Gangliosidosis, GM1 (Tipo Shiba Inu) – GEN GLB1